Forskningsprogram och nätverk

Forskningsmedel till nätverk och forskningsprogram

För att stödja uppbyggnaden av nya samarbeten över ämnes-, fakultets- och områdesgränser fördelade områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap forskningsmedel till tre nätverk och två forskningsprogram våren 2017. Utlysningen gjordes parallellt med utvecklandet av Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS. Ytterligare fyra forskarnätverk beviljades medel under början av 2019.

Forskarnätverk som fick medel i början av 2019

Bostaden som rättighet
Behovet av nydanande forskning kring bostadsfrågan och antagandet om förnyelse genom sammanförande av tidigare åtskilda forskningsmiljöer och discipliner har gett upphov till ambitionen att etablera ett nätverk mellan Centrum för socialt arbete (CESAR), Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF).
Genom att sammanföra de tre forskningsmiljöerna kan bostadsfrågan beröras från det yttersta skalet – samhället – till den innersta kärnan – de boende. Häri ligger nätverkets mervärde och innovationskraft.
Huvudsökande: Emma Holmqvist, IBF
Fakulteter representerade: Samhällsvetenskaplig fakulteten (huvudsökande), Juridiska fakulteten

Ecological Narratives: Bio/Cyber/Semiotic Perspectives
Ecological narratives’ investigates diverse ecologies of signs and how these signs develop into narratives. Building on the interdisciplinary field of biosemiotics, the research network will develop a theoretical framework (cyber/bio/semiotics) that includes signifying and meaning-making practices in nonhuman lifeforms and computational media as well as human practices.
Huvudsökande: Katherine Hayles, Engelska institutionen
Fakulteter representerade: Språkvetenskapliga fakulteten (huvudsökande), Historisk-filosofiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, [SLU]

Kulturarv och etik i fred och konflikt
Syftet med forskarnätverket är att bättre förstå vilka faktorer som påverkar planeringen och genomförandet av kulturegendomsskydd, och hur detta i sin tur inverkar på fred och återuppbyggnad efter konflikt. Hur har behovet att skydda kulturarv från skada och förstörelse påverkat planering för icke-fred och återuppbyggnad efter krig?
Huvudsökande: Elisabeth Schellekens Dammann, Filosofiska institutionen
Fakulteter representerade: Historisk-filosofiska fakulteten (huvudsökande), Samhällsvetenskapliga fakulteten

Nature as Culture: The (Re)production of Common Sense (NaC)
[T]he multidisciplinary network ‘Nature as Culture: The (Re)production of Common Sense’ (NaC) aims to investigate and discuss first, how the concepts of nature and culture figure and are articulated, in various disciplinary contexts and secondly, how these concepts, frequently through being taken as common sense, feature in establishing truth claims within different scientific cultural formations.
Huvudsökande: Ulrika Dahl, Centre for Gender Research
Fakulteter representerade: Historisk-filosofiska fakulteten (huvudsökande), Juridiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Teologiska fakulteten, Medicinska fakulteten 

Forskningsprogram som fick medel våren 2017

Forskningsprogrammen är tänkta som stöd för att fördjupa och utveckla samarbeten över fakultets- och områdesgränser med målet att på sikt utveckla självorganiserade forskningsmiljöer med extern finansiering. Programmen fick 1 miljon kr/år i två år.
 
Från närläsning till fjärrläsning
Huvudsökande och forskningsledare är Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi.
 
Exploring Rules and Principles in Citizenship 
Huvudsökande och forskningsledare är Patricia Mindus, docent i filosofi.

Forskningsnätverk som fick medel våren 2017

Forskarnätverken är tänkta som stöd för idéutveckling över fakultets- och områdesgränser. Målet är att stödja verksamhet som kan leda fram till nya forskningsprojekt. Nätverken fick 200 000 kr/år i två år 
 
The role of commensality in the present and the past: implication for policy and planning
Huvudsökande och nätverksledare Agneta Yngve, professor i kostvetenskap, särskilt måltidsforskning.
 
Human Diversity Research Network
Huvudsökande och nätverksledare Michael Dunn, professor i lingvistik.
 
Den högre utbildningen som forskningsobjekt
Huvudsökande och nätverksledare Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi.