Forskargrupper och forskarnätverk som haft stöd från Circus

Bostaden som rättighet

Key and keyhole
Photo from Mostphoto.com

Bostaden som rättighet erhöll stöd från Circus under 2019-2020. Nätverket samlar forskare från Centrum för socialt arbete (CESAR), Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF) för att skapa nydanande forskning kring bostadsfrågor. Genom att sammanföra de tre forskningsmiljöerna kan bostadsfrågan beröras från det yttersta skalet – samhället – till den innersta kärnan – de boende.

Projektledare: Emma Holmqvist, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), emma.holmqvist@ibf.uu.se

Ecological Narratives: Bio/Cyber/Semiotic Perspectives

Digital tree
Photo from Mostphoto.com

Ecological Narratives received support from CIRCUS between 2019-2020. The network brings together researchers from English, Cultural Geography, Gender Studies and Modern Languages to investigate diverse ecologies of signs and how these signs develop into narratives. Building on the interdisciplinary field of biosemiotics, the research network will develop a theoretical framework (cyber/bio/semiotics) that includes signifying and meaning-making practices in nonhuman lifeforms and computational media as well as human practices.

Projektledare: N. Katherine Hayles, gästprofessor vid Engelska institutionen (2018-2020), katherine.hayles@duke.edu

Exploring Rules and Principles in Citizenship: New challenges in the Wake of Migration, Populism and Increasing Global Interdependence

Polling station sign
Foto: Mostphotos.com

Syftet med forskarprogrammet Exploring Citizenship som erhöll stöd från Circus under 2017-2019 var att skapa en integrativ miljö för tvärvetenskaplig forskning om medborgarskap och demokrati. Utgångspunkten för programmet var att internationell migration och globalisering utmanar den rådande ordningen där demokratisk inkludering är förbehållen medborgarna. Forskarprogrammet förenar forskare från filosofi, juridik och statsvetenskap.

Projektledare: Patricia Mindus, Filosofiska institutionen, patricia.mindus@filosofi.uu.se

Från närläsning till fjärrläsning: digital humaniora och nya former för textanalys

Bilden visar "Ett äfventyr i Vineta" av Selma Lagerlöf.
"Ett äfventyr i Vineta" av Selma Lagerlöf.

Forskarprogrammet Från närläsning till fjärrläsning erhöll stöd från Circus mellan 2017-2019. Programmet arbetar med att bygga grunden till en infrastruktur för datorstödd textanalys av svenska texter. Datorstödd textanalys är ett relativt nytt forskningsfält som ger forskare stora möjligheter att analysera stora textmassor för att hitta semantiska, språkliga och tematiska mönster.

Projektledare: Johan Svedjedal, Litteraturvetenskapliga institutionen, johan.svedjedal@littvet.uu.se

HERO- den högre utbildningen som forskningsobjekt

Studenter i högtidsdräkt och vit mössa i trappen på Universitetshuset
Foto: Mikael Wallerstedt

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det förvånande och anmärkningsvärt att relativt lite forskning har ägnats åt området i Sverige idag. HERO studerar frågor som rör den högre utbildningens organisation och styrning, dess sociala strukturer, och universitetet som idé. Här samlas forskare från statsvetenskap, företagsekonomi, utbildningsstudier, idé- och lärdomshistoria samt filosofi. Forskarnätverket fick stöd från Circus i två omgångar mellan 2017-2020. Sedan 2021 är HERO ett eget centrum, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).

Projektledare 2017-2019:
Mikael Börjesson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, mikael.borjesson@edu.uu.se

Projektledare 2019-2020:
Linda Wedlin, Företagsekonomiska institutionen, linda.wedlin@fek.uu.se

Human Diversity Research Network

Hands in a ring
Andrey Popov/mostphotos.com

Forskarnätverket Human Diversity erhöll stöd från Circus mellan 2017-2019. Nätverket samlade forskare i lingvistik, arkeologi, genusvetenskap och genetik för att studera den mänskliga mångfalden som språkliga, kulturella och biologiska uttryck.

Projektledare: Michael Dunn, Institutionen för lingvistik och filologi, michael.dunn@lingfil.uu.se,  Gabriele Griffin, Centrum för genusvetenskap, gabriele.griffin@gender.uu.se,  Mattias Jakobsson, Institutionen för organismbiologi, mattias.jakobsson@ebc.uu.se,  Paul Lane, Institutionen för arkeologi och antik historia, paul.lane@arkeologi.uu.se.  Neil Price, Institutionen för arkeologi och antik historia, neil.price@arkeologi.uu.se

Justice, Sustainability and Arctic Futures

Oljledning i Svalbard
Photo from Mostphoto.com

Den arktiska regionen genomgår just nu stora geopolitiska och klimatmässiga förändringar. Hur kan responsen på dessa utmaningar göras mer rättvis? Artic Futures samlar forskare för att undersöka förutsättningarna för att skapa en hållbar utveckling genom att studera rättviseaspekter på de globala klimatmålen och den ekonomiska expansionen i Arktis. Genom att studera hur olika etiska system kan vara en del av regional och nationell styrning och politiska mål vill projektet utveckla teoretiska modeller för att minska ojämlikhet och orättvisa i framtida hållbarhetsagendor. Nätverket samlar forskare från internationella relationer, geografi, teologi, antropologi, statsvetenskap och företagsekonomi.

Projektledare: Corine Wood-Donnelly, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, corine.wood-donnelly@ires.uu.se

Intervju med projektledare: Corine Wood-Donnelly (länk till webbsida)

Kulturarv och etik i fred och konflikt

kaiser wilhelm memorial church in berlin - water color
Photo from MostPhoto.com

Nätverket Kulturarv och etik i fred och konflikt erhöll stöd från Circus mellan 2019-2020. Nätverket samlade forskare inom juridik, filosofi, konstvetenskap och fred- och konfliktstudier för att studera faktorer som påverkar planeringen och genomförandet av kulturegendomsskydd, och hur detta i sin tur inverkar på fred och återuppbyggnad efter konflikt.

Projektledare: Elisabeth Schellekens Dammann, Filosofiska institutionen, elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Migration as a legal and political process

Vandrade människor (familj) i motljus
Photo from Mostphoto.com

Migration är en av de stora sociala utmaningarna i vår tid och beslutsfattare behöver en solid kunskapsbas för att möta dessa utmaningar. Nätverket Migration som juridisk och politisk process samlar forskare från olika discipliner som på olika sätt närmar sig rättsliga och politiska dimensioner av migration. Traditionell migrationsforskning har ofta tagit sin utgångspunkt i uppfattningen om migration som en rörelse over gränser, dvs. en rumslig rörelse. Men var en person befinner sig geografiskt är inte nödvändigtvis avgörande för hens migrationsstatus. Detta projekt vill även studera migration som en rörelse i tid, dvs. som en temporal process. Tid, som i ålder, tid tillbringad i ett visst land etc. är också viktiga faktorer för att identifiera vem som räknas som en migrant. samt var, hur och varför detta är fallet. Nätverket samlar forskare i juridik, historia, filosofi, samhällsvetenskap och teologi.

Projektledare: Rebecca Thorburn Stern, Juridiska institutionen, rebecca.stern@jur.uu.se

Nature as Culture: The (Re)production of Common Sense (NaC)

Barn at a field
Photo from MostPhoto.com

The multidisciplinary network Nature as Culture: The (Re)production of Common Sense (NaC) investigates first, how the concepts of nature and culture figure and are articulated in various disciplinary contexts and secondly, how these concepts, frequently through being taken as common sense, feature in establishing truth claims within different scientific cultural formations.

Projektledare: Ulrika Dahl, Centrum för genusvetenskap, ulrika.dahl@gender.uu.se

Studies on Education, Migration and Segregation (EMS)

Två pojkar sittande på en sten vid en skolgård
Photo: Mostphoto

I Sverige har den etniska och socioekonomiska segregationen ökat, både när det gäller boende och utbildning. De negativa effekterna av båda dessa segregationsprocesser har främst missgynnat socialt och ekonomiskt utsatta grupper. En grupp som fått det allt svårare att hävda sig på såväl bostadsmarknaden som på skolmarknaden är individer med utländsk bakgrund, dvs. människor som antingen själva är födda i ett annat land eller vars föräldrar invandrat till Sverige. EMS samlas forskare från utbildnings- och kultursociologi, bostads- och urbanforskning, samt kulturgeografi för att studera de sociala, rumsliga och samhälleliga effekterna som går att relatera till utbildning, migration och segregation.

Projektledare: Håkan Forsberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, hakan.forsberg@edu.uu.se

Intervju med projektledare Håkan Forsberg (länk till webbsida)

TextWorlds: Global Mapping of Texts From the Pre-Modern World

Babyloniska kilskriftstavla

Från papyrusrullar med egyptiska hieroglyfer och babyloniska kilskriftstavlor till inkakulturens quipu-knutar, kinesiska orakelben och vikingatidens runstenar - texter från den förmoderna världen utgör ett kritiskt underlag för vår kännedom om forntiden. Men hur jämförbara är dessa samlingar av historiskt textmaterial? Hur många finns det? Och varifrån kommer de? TextWorlds samlar forskare från assyriologi, latin, turkiska språk, nordiska språk, historia, arkeologi och digital humaniora for att undersöka och jämföra textsamlingar från den förmoderna världen.

Projektledare: Rune Rattenborg, Institutionen för lingvistik och filologi, rune.rattenborg@lingfil.uu.se

TextWorlds: Global Mapping of Texts From the Pre-Modern World (länk till webbsida)

The Interdisciplinary Island and Seascape Research Cluster

Bilfärja mellan två öar
Photo from MostPhoto.com

Det finns över 600 miljoner öar i världen. Trots att de utgör en liten del av den totala landmassan så har öar spelat en stor roll i människans historia. Hur kan vi möta morgondagens utmaningar genom att studera öar och kustlandskap ur ett långtidsperspektiv? Här samlas forskare för att undersöka klimatförändringars påverkan på ekosystem, hur livet formas av öar och kusters speciella förutsättningar, samt hur öar och kustmiljöer tolkas och används av lokalbefolkning och externa intressenter – som kulturarv, turistdestination och vetenskapligt laboratorium. I nätverket ingår forskare från arkeologi, kulturarvsforskning, antropologi, etnologi, management, fysik, historia, sociologi, geovetenskap och teknikvetenskap.

Projektledare: Helene Martinsson-Wallin, Institutionen för arkeologi och antik historia, helene.martinsson-wallin@arkeologi.uu.se

The role of commensality in the present and the past: implications for policy and planning

Family at the breakfast table
Foto: Mattonstock.com

Forskarnätverket The role of commensality in the present and the past hade stöd från Circus mellan 2017-2019. Nätverket syftade till att fördjupa kunskaperna om måltid ur ett sociologiskt, historiskt och teologiskt perspektiv och vidare om hur måltider tillsammans med andra påverkar oss och hur de kunskaperna kan omsättas i praktiska sociala innovationer och riktlinjer för till exempel byggande, stadsplanering och måltidsplanering för äldre.

Projektledare: Agneta Yngve, Institutionen för kostvetenskap, agneta.yngve@ikv.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-06