Stöd till forskarnätverk

Utlysning av stöd till forskarnätverk för perioden 2024-25

Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus, lyser härmed ut medel för upp till fyra tvärgående och tematiska forskarnätverk under två år.

Vad är stödets syfte?

Stödet är till för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk vid Uppsala universitet. Huvudsyftet med stödet är att ge goda förutsättningar för utveckling av nyskapande forskning av hög kvalitet genom att skapa nya samarbetsmönster inom Uppsala universitet. Stödet erhålls under två år.

Vem riktar sig stödet till?

I första hand ska stödet bidra till utvecklingen av samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Forskarnätverk är även välkomna att inkludera forskare från de två andra vetenskapsområdena inom Uppsala universitet.

Ett forskarnätverk ska ha en tydlig ämnesöverskridande profil, vilket innebär att nätverket redan i ansökningsskedet ska engagera forskare som arbetar inom flera ämnen, gärna från två eller fler olika fakulteter inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. Huvudsökande ska vara disputerad och aktiv forskare inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. Merparten av de medverkande forskarna ska likaledes vara aktiva inom vetenskapsområdet.. Välkomna att söka är även nätverk som utvecklas i samarbete med de andra vetenskapsområdena på UU Forskarnätverk som redan erhållit stöd av Circus och som utvecklas mycket positivt kan också söka och beviljas stöd för en andra tvåårsperiod.

Hur ser stödet ut och vilka är villkoren?

Det beviljade stödet består av tre delar, ekonomiskt stöd, administrativt stöd och behovsanpassat stöd. Det ekonomiska stödet uppgår till som mest 200 000 kronor per år i två år per forskarnätverk (inkl. OH till mottagande institution). Medel får budgeteras för exempelvis lönekostnader, seminarier och workshops samt gästföreläsare. Medel får inte budgeteras för stipendier, undervisning eller kurser på avancerad nivå. Det kvalificerade administrativa stödet är fokuserat på utvecklingen av nätverket. Det avser sådant som hjälp med att organisera seminarieserier, workshops och konferenser samt stöd med kommunikation. Detta stöd skapar en naturlig kontaktyta mellan forskarnätverken och Circus. Den behovsanpassade kompetensutvecklingen innefattar skräddarsydda workshops för representanter från forskarnätverken. Det innefattar också vid behov handledning och återkoppling inför och efter aktiviteter inom nätverket. Circus erbjuder även möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan de olika nätverk som Circus stödjer.

Villkor för att erhålla detta stöd från Circus:

 • Forskarnätverket ska tydligt ange att dess verksamhet genomförs med stöd från Circus. För öppna evenemang ska Uppsala universitets kalendarium användas och Circus ska anges som medarrangör.
 • Forskarnätverket ska vara öppet för att välkomna fler forskare inom Uppsala universitet till samarbetet. Seminarieprogram och andra utåtriktade aktiviteter ska därför tydligt annonseras genom egna och Circus kanaler.
 • Forskarnätverket ska förmedla beskrivningar av nätverket och dess aktiviteter till Circus sekretariat så att det kan tillse att beskrivningar av forskarnätverket på hemsidor och liknande är uppdaterade.
 • Representanter från forskarnätverket ska medverka i aktiviteter för erfarenhetsutbyten mellan Circus olika forskarnätverk.
 • Forskarnätverket ska i kontakter med Circus informera om hur nätverket utvecklas. Det handlar dels om resultat såsom publikationer, forskningsansökningar, och liknande, men också betydande förändringar i nätverkets inriktning eller sammansättning.
 •  En kortfattad vetenskaplig och ekonomisk slutredovisning ska inlämnas till Circus sekretariat senast tre månader efter att stödet har avslutats.

Vad ska en ansökan innehålla?

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska redogöra för följande:

 • Nätverkets namn och medverkande.
 • Beskrivning av nätverkets vetenskapliga betydelse och utvecklingspotential.
 • Forskningsöversikt och syftet med den planerade verksamheten med fokus på mervärdet av det tvärgående samarbetet.
 • Planerade aktiviteter samt hur dessa förväntas bidra till att uppfylla syftet att skapa goda förutsättningar för vetenskapligt utbyte mellan forskare verksamma inom olika ämnen.
 • Hur de planerade aktiviteterna förhåller sig till redan befintlig verksamhet och hur befintliga forskningsresurser, såsom forskning i tjänst, bidrar till nätverkets utveckling.
 • Populärvetenskapliga sammanfattningar på svenska och engelska på max 200 ord vardera som kan publiceras på hemsidan i den händelse att forskarnätverket beviljas stöd.
 • Forskarnätverkets budget (inklusive OH).
 • Prefektens underskrift som erkänner att värdinstitutionen står bakom ansökan och är beredd att förvalta den ekonomiska delen av stödet.

Ansökan ska ha ett omfång av 4-6 sidor (12 pt, Times New Roman) inklusive referenser. Därtill ska biläggas kortfattade CV för medverkande (max 2 sidor per person). Samtliga delar av ansökan ska sammanfogas till en PDF.

Ansökan insändes senast 29 september 2023 elektroniskt via ett särskilt formulär som återfinns här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/93892

Hur värderas ansökningarna?

Ansökan bedöms efter tre kriterier:

 • Ansökans vetenskapliga kvalitet och möjligheten för det ämnesöverskridande samarbetet att stimulera ny forskning av hög kvalitet på det aktuella området.
 • Forskarnätverkets sammansättning så att nätverket kan förväntas arbeta i en ämnesöverskridande anda. Nätverk som på ett relevant och balanserat sätt innefattar en ämnesmässig bredd inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet premieras, liksom de som har en jämn könsfördelning och inkluderar forskare med varierande senioritet.
 • Forskarnätverkets arbetsformer och organisation. Nätverk som har en genomtänkt samarbetsorienterad rollfördelning mellan deltagande forskare samt en plan av aktiviteter och strukturer som stödjer en utveckling och fördjupning av samarbetet premieras.

Circus eftersträvar att den uppsättning av forskarnätverk som stöds tillsammans speglar den bredd av forskning som ryms inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet, liksom att uppsättningen av forskarnätverk representerar en bredd av olika typer av tvär-, mång- och transdisciplinära samarbeten.

Beslut om stöd till forskarnätverk fattas av Circus styrelse efter en beredningsprocess som involverar externa sakkunniga samt Circus vetenskapliga ledare. Circus berednings- och beslutsprocess beskrivs i Riktlinjer för utlysning, beredning och beslut på Circus (version 30 maj 2023).

Upplysningar och tidsplan

Ytterligare upplysningar lämnas av Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare och vetenskaplig ledare på Circus, tel. 018-471 38 87‬, e-post: claes-fredrik.helgesson@circus.uu.se och Ingrid Berg, projektsamordnare på Circus, tel. 018-471 27 38, e-post: ingrid.berg@circus.uu.se.

Mer information om stödformen och beredningsprocessen finns här:
Syfte och riktlinjer för stöd till forskarnätverk.
Riktlinjer för utlysning, beredning och beslut på Circus

 • 6 september 2023: Informationsträff om utlysningen, kl. 13:15-14:30 på Zoom.  Anmälan
 • 29 september 2023: Sista dag för ansökan
 • November 2023: Circus styrelse beslutar om tilldelning av medel
 • 1 januari 2024: Beviljade forskarnätverk inleder sin verksamhet

Senast uppdaterad: 2023-06-07