Utlysning av stöd för forskarnätverk

Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus, lyser härmed ut medel för upp till sex stycken tvärgående och tematiska forskarnätverk under två år.

Huvudsyftet med stödet är att ge goda förutsättningar för utveckling av nyskapande forskning av hög kvalitet genom att skapa nya samarbetsmönster inom Uppsala universitet. Stödet är tänkt att skapa möjligheter för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk inom universitetet. Det kan exempelvis användas för att under en begränsad tid konkretisera idéer till ett eller flera specifika forskningsprojekt eller för att ordna sammankomster för att utveckla nya tvärgående samarbeten inom universitetet. I första hand ska stödet bidra till utvecklingen av sådana samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Samarbeten kan även inkludera forskare verksamma inom något av de två andra vetenskapsområdena inom Uppsala universitet. Den samlade uppsättning av forskarnätverk som ges stöd av Circus ska tillsammans spegla den bredd av forskning som ryms inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Målet är att initiera verksamhet som ska leda fram till nya forskningsprojekt med kraft att finna egen extern finansiering. 

Ett forskarnätverk ska ha en tydlig ämnesöverskridande profil, vilket innebär att nätverket redan i ansökningsskedet ska engagera forskare som arbetar inom flera ämnen, gärna från två eller fler olika fakulteter inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. Huvudsökande ska vara aktiv forskare inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet och merparten av de medverkande forskarna ska likaledes vara aktiva inom vetenskapsområdet. Forskarnätverk som utöver detta också utvecklas i samarbete med forskare verksamma inom något av de andra vetenskapsområdena på Uppsala universitet kan även inkluderas. Forskarnätverk som redan erhållit stöd av Circus eller den tidigare arbetsgruppen för främjande av forsknings¬samarbete (AFFAF) och som utvecklas mycket positivt kan beviljas stöd för en andra tvåårsperiod.

Kriterier för bedömning och rangordning

Vid bedömningen av ansökningar om medel för ett forskarnätverk ska följande tillmätas vikt.

 • Ansökans vetenskapliga kvalitet och möjligheten för det ämnesöverskridande samarbetet att stimulera ny forskning av hög kvalitet på det aktuella området.
 • Forskarnätverkets sammansättning så att nätverket kan förväntas arbeta i en ämnesöverskridande anda. Nätverk som på ett relevant och balanserat sätt innefattar en ämnesmässig bredd inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet ska premieras, liksom de som har en jämn könsfördelning och inkluderar forskare med varierande senioritet.
 • Forskarnätverkets arbetsformer och organisation. Nätverk som har en genomtänkt samarbetsorienterad rollfördelning mellan deltagande forskare samt en plan av aktiviteter och strukturer som stödjer en utveckling och fördjupning av samarbetet ska premieras.

Circus eftersträvar vidare att den uppsättning av forskarnätverk som stöds tillsammans speglar den bredd av forskning som ryms inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet, liksom att uppsättningen av forskarnätverk representerar en bredd av olika typer av tvär-, mång- och transdisciplinära samarbeten.

Ansökan

Huvudsökande tillika ansvarig nätverksledare ska ha doktorsexamen samt vara anställd vid Uppsala universitet. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska redogöra för följande:

 • Nätverkets namn och medverkande
 • Beskrivning av nätverkets vetenskapliga betydelse och utvecklingspotential.
 • Forskningsöversikt och syftet med den planerade verksamheten med fokus på mervärdet av det tvärgående samarbetet.
 • Planerade aktiviteter samt hur dessa förväntas bidra till att uppfylla syftet att skapa goda förutsättningar för vetenskapligt utbyte mellan forskare verksamma inom olika ämnen.
 • Hur de planerade aktiviteterna förhåller sig till redan befintlig verksamhet och hur befintliga forskningsresurser, såsom forskning i tjänst, bidrar till nätverkets utveckling.
 • Populärvetenskaplig sammanfattningar på svenska och engelska på max 200 ord vardera som kan publiceras på hemsidan i den händelse att medel beviljas.
 • Projektets budget (inklusive OH)
 • Prefektens underskrift

Ansökan ska ha ett omfång av 4-6 sidor (12 pt, Times New Roman). Därtill ska biläggas kortfattade CV för medverkande (max 2 sidor per person). Samtliga delar av ansökan ska sammanfogas till en PDF.

Ansökan insändes senast 30 september 2022 elektroniskt via ett särskilt formulär som återfinns här:  Länk till ansökningsformuläret

Stödets form och villkor

Beviljat stöd är ekonomiskt stöd samt administrativt stöd från Circus kansli. Det ekonomiska stödet uppgår till som mest 170 000 kronor per år i två år per forskarnätverk (inkl. OH till mottagande institution). Medel får budgeteras för exempelvis lönekostnader, seminarier och workshops samt gästföreläsare. Medel får inte budgeteras för stipendier, undervisning eller kurser på avancerad nivå. Det administrativa stödet avser ett kvalificerat stöd från Circus kansli fokuserat på utvecklingen av nätverket utöver det som ges på institutions- och fakultetsnivå. Det avser sådant som hjälp med att organisera seminarieserier, workshops och konferenser samt stöd med kommunikation. (Den administrativa delen av stödet kan komma att utgå för 2024 i det fall förutsättningarna för Circus verksamhet kraftigt förändras efter nuvarande verksamhetsperiods slut (2019–2023).).

Villkor för forskarnätverk som stöds av Circus:

 • Forskarnätverket ska tydligt ange att dess verksamhet genomförs med stöd från Circus. För öppna evenemang ska Uppsala universitets kalendarium användas och Circus ska anges som medarrangör. 
 • Forskarnätverket ska vara öppet för att välkomna fler forskare inom Uppsala universitet till samarbetet. Seminarieprogram och andra aktiviteter ska därför tydligt annonseras genom egna och Circus kanaler. 
 • Forskarnätverket ska förmedla beskrivningar av nätverket och dess aktiviteter till Circus kansli så att kansliet kan tillse att beskrivningar av forskarnätverket på hemsidor och liknande är uppdaterade.
  Representanter från forskarnätverket ska vara villiga att medverka i aktiviteter för erfarenhetsutbyten mellan Circus olika forskarnätverk.
 • Forskarnätverket ska i kontakter med Circus informera om hur nätverket utvecklas och vad det leder till i termer av publikationer, forskningsansökningar, och liknande.
 • Forskarnätverket ska informera Circus om betydande förändringar i forskarnätverkets inriktning och sammansättning.
 • En kortfattad vetenskaplig och ekonomisk slutredovisning ska inlämnas till Circus kansli senast tre månader efter stödet avslutats. 

Beredning och beslut

De inkomna ansökningarna bedöms i ett första steg av mellan två till tre externa sakkunniga som var för sig och självständigt identifierar en tätgrupp på upp till sex ansökningar som bör få stöd. I ett andra steg träffar de sakkunniga Circus vetenskapliga ledare för ett möte där ansökningarna värderas. I ett tredje steg utarbetar Circus vetenskapliga ledare ett beslutsförslag till styrelsen på basis av de sakkunnigas värdering jämte överväganden med fokus på att få en bred sammansättning av forskarnätverk. Beslut om stöd fattas av styrelsen för Circus.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare och vetenskaplig ledare på Circus, tel. 018-471 38 87, e-post: claes-fredrik.helgesson@circus.uu.se  och Ingrid Berg, projektsamordnare på Circus, tel. 018-471 27 38, e-post: ingrid.berg@circus.uu.se

Tidsplan

 • 2022-09-05 Informationsträff om utlysningen, kl. 13:15-15:00 på Zoom.
 • 2022-09-30 Sista dag för ansökan
 • November 2022 Circus styrelse beslutar om tilldelning av medel
 • 2023-01-01 Beviljade forskarnätverk inleder sin verksamhet 

Senast uppdaterad: 2022-09-06