Stöd till sammankomster som främjar tvär- och mångvetenskapligt samarbete bland doktorander vid Uppsala universitet

Denna utlysning är särskilt riktad till doktorander vid Uppsala universitet för att möjliggöra sammankomster som främjar tvär- och mångvetenskapliga forskningssamarbeten. För att få stöd från Circus bör sammankomsten beröra en bred grupp doktorander från olika ämnen inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Detta stöd kan maximalt uppgå till 30.000 SEK (inklusive OH).

Beredning 

Beslut om stöd fattas av Circus styrelse efter intern beredning. Det betyder att ett beslut normalt kan fattas och delges inom två månader efter inlämnad ansökan.
Vid bedömningen av ansökningar om medel ska följande tillmätas vikt:

 • Sammankomstens syfte i relation till Circus uppdrag. 
 • Förväntat mervärde i förhållande till redan befintlig verksamhet.
 • Hur sammankomsten främjar tvär- och mångvetenskapligt samarbete inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Ansökan

Ansökan kan göras av doktorand eller en sammanslutning av doktorander knutna till en eller flera institutioner vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. Ansökan bör inte överskrida 2 st. A4-sidor och ska innehålla:

 • en kort beskrivning av syftet med sammankomsten
 • vilka doktorander den riktar sig till
 • skattat deltagarantal
 • ett preliminärt program samt
 • en specificerad budget.

Ansökan ska skickas med e-post till info@circus.uu.se

Genomförande

För de sammankomster där Circus lämnat stöd ska detta stöd tydligt framgå av utdelat program och liknande. Senast 1 månad efter genomförd aktivitet ska en kortare redogörelse skickas till Circus kansli. Denna redogörelse ska innehålla:

 • en kort beskrivning av sammankomsten och hur den har främjat tvär- och mångvetenskapliga samarbeten. 
 • program för samtliga sammankomster
 • deltagarförteckning
 • ekonomisk slutrapport.  
Senast uppdaterad: 2023-12-05