Tankesmedja för humaniora

22 april 2014

I början av april lanserades tankesmedjan Humtank med inriktning på humanistisk forskning. − Vi vill att humaniora ska höras och synas, vi vill putta fram humanioras forskare i debatten, berättar Lina Nyroos. Lina Nyroos är medlem i nystartade tankesmedjan Humtank och forskare vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Syftet med tankesmedjan Humtank är att visa på nödvändigheten av de humanistiska ämnena för samhällsutvecklingen. Ofta är tankesmedjor kopplade till en politisk inriktning men Humtank är en tankesmedja med fokus på humaniora och den humanistiska forskningens roll i samhället. Bakom Humtank står tolv lärosäten med humanistisk forskning i Sverige.

Ska påverka samhällsdebatt och forskningspolitik

Humtank ska arbeta på bred front för att förändra forskningspolitiken, fördelning av resurser, samhällsdebatten och inte minst allmänhetens uppfattningar och attityder till humaniora. Humtank planerar att delta i samhällsdebatten på ett flertal olika sätt:

  • debattinlägg i media, både initiera nya debatter och delta i pågående debatter
  • skriva rapporter och granska offentliga skrivelser
  • anordna seminarier och föreläsningar
  • verka för fler plattformar för möte mellan forskning och samhälle.

Humtank planerar att ta fram en fempunktsplan för hur Sverige ska bli ett internationellt föredöme för satsning på humanistisk forskning och synliggörande av humanioras plats i samhället.

Vad är nyttig humaniora?

Nyttobegreppet är centralt för Humtank. I debatten om forskning framförs från många olika håll att forskningen ska vara till nytta för samhället.

− Men vad menar man egentligen med ”nytta”? Det är ett delvis infekterat begrepp men är det inte egentligen detsamma som det betydligt mindre provocerande begreppet ”relevans”? Finns det någon forskare som inte vill bedriva relevant forskning? Humanister kan bli bättre på att formulera sin forsknings relevans genom att vara tydligare, konstaterar Lina Nyroos.

Lina Nyroos berättar om ett exempel från sin egen forskning, samtalsforskning. Hon deltar i ett forskningsprojekt kring de nationella proven. En självklar utgångspunkt för de nationella proven är förstås att alla elever har samma förutsättningar under provet. De flesta tänker nog att det betyder att alla elever får lika lång tid på sig, får samma instruktioner, har en tyst lokal med bra plats att arbeta vid etc.

Men vad betyder till exempel samma instruktioner? I de nationella proven ingår muntliga prov som genomförs i form av ett samtal mellan en grupp elever och läraren men hur ska läraren delta i samtalet under provet?

− Lärarna tolkar instruktionerna på olika sätt. För några är det självklart att stötta och hjälpa fram de elever som har svårt med situationen. Andra lärare undviker att hjälpa till.

Lärarnas olika agerande i provsamtalen gör förstås att utgångspunkterna skiljer sig mellan de olika provsituationerna. Det som var självklart - lika förutsättningar - är i praktiken inte lika och det är insikter som bör påverka hur vi i vårt samhälle ser på nationella prov, hur de utförs, fortbildning av lärare etc. Ovanstående är ett exempel när den humanistiska forskningen har direkt betydelse i en högst dagsaktuell fråga.

− Vi ska delta i den pågående samhällsdebatten men från vetenskapligt håll. För oss är det väldigt viktigt att Humtank är en tankesmedja utifrån vetenskapen, vi tar inte politisk ställning.

Forskare välkomna att delta

Humtank består av tolv forskare inom olika forskningsämnen och från olika lärosäten. Varje forskare får möjlighet att delta i Humtank på en mindre del av sin tjänst.

− Eftersom vi har olika forskningsfokus har vi också olika saker vi vill göra och olika målgrupper och arenor vi vill inrikta oss på, säger Lina Nyroos.

Gruppen utgör därmed i sig en bredd och ett nätverk – en blandning som bidrar till nya idéer och tankar. Men tanken är inte att det bara är Humtanks medlemmar som ska synas och höras, utan Humtank kan snarast ses som en katalysator för skapandet av plattformar där humanister kan delta.

− Det innebär att vi är öppna för samarrangemang. Är man intresserad av att samarbeta med oss är det bara att höra av sig till någon av oss medlemmar, säger Lina Nyroos.

Länkar

Humtank: http://humtank.se/